☰  MENU

صفحه اصلی

در یک نگاه عمومی، مهندسان مشاور معماری و مرمت زندیگان این اهداف کلی را محور اندیشه و عمل خود قرار داده است:

مطالعه و شناخت ارزش های فرهنگ و معماری ایرانی در عرصه ی نظر

تلاش برای به ظهور رساندن این ارزش ها در عرصه ی عمل، از طریق:

– طراحی وساخت بناهای سالم، کارا و واجد ارزش های معماری

– حفاظت و مرمت و احیای بناهای ارزشمند تاریخی

اخبار : مسکونی ساختمان مسکونی یاسر – نیاوران (۱۳۸۰)

اخبار : مرمتی طرح مطالعات و مرمت مجموعه بایزید بسطامی (۱۳۸۷)