ساختمان مسکونی نیاوران

در زمان مراجعه کارفرما به مشاور نزدیک به ۱۲۰ درخت (حدود ۶۰ ساله) در زمین وجود داشت که جهت ساخت و ساز، شهرداری مجوز قطع قریب به ۴۵ اصله آن را که در محدوده ۶۰ درصد قرار گرفته بودند را صادر کرد. مشاور با توجه به ارزش درختان سایت، تلاش نمود که کارفرمای طرح را مجاب کند که از حق سطح ساخت مورد تائید شهرداری چشم پوشی نموده و به جهت حفظ درختان و جلوگیری از قطع آن سطح ساخت را از ۱۳,۰۰۰ متر به ۱۱,۰۰۰ متر مربع کاهش دهد به این ترتیب حفظ درختان در طراحی این مجموعه در اولویت اول قرار گرفت.

موقعیت

تهران٬ خیابان نیاوران

مساحت

مترمربع۱۲۶۰

کارفرما

آقای معظمی

ساختمان مسکونی نیاوران

ایده مقدماتی طراحی بر اساس فرم قرارگیری درختان در سایت شکل گرقت و با توجه به محور اصلی درختان میانی ، توده حجم بنا به دو قسمت اصلی تقسیم شد . وجود حجم سبز در طرفین این محور نیز در شکل گیری هسته جانبی توده و نیز در فرم کلی بنا تاثیر گذار واقع شده است.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمدرضا نیک بخت ، شهرام بهزادیان، بهزاد حیدری، حامد بدری احمدی، مهتا حیدری
  •         تعداد طبقات: ۵ طبقه
  •          امکانات: زیرزمین ۲- ( مجموعه استخر ، جیم ) ، زیرزمین ۱- ( پارکینگ ، اتاق سرایدار و رختشورخانه و انباری ها و کمد فصلی)، همکف و اول ( فضاهای اقامتی) و بام سبز
  •         مجری: آقای معظمی

ساختمان مسکونی نیاوران

ایده مقدماتی طراحی بر اساس فرم قرارگیری درختان در سایت شکل گرقت و با توجه به محور اصلی درختان میانی ، توده حجم بنا به دو قسمت اصلی تقسیم شد . وجود حجم سبز در طرفین این محور نیز در شکل گیری هسته جانبی توده و نیز در فرم کلی بنا تاثیر گذار واقع شده است.

کارفرما:  آقای معظمی

موقعیت: تهران٬‌خیابان نیاوران

مساحت: ۱۲۶۰  مترمربع

ساختمان مسکونی نیاوران

ایده مقدماتی طراحی بر اساس فرم قرارگیری درختان در سایت شکل گرقت و با توجه به محور اصلی درختان میانی ، توده حجم بنا به دو قسمت اصلی تقسیم شد . وجود حجم سبز در طرفین این محور نیز در شکل گیری هسته جانبی توده و نیز در فرم کلی بنا تاثیر گذار واقع شده است.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمدرضا نیک بخت ، شهرام بهزادیان، بهزاد حیدری، حامد بدری احمدی، مهتا حیدری
  •         تعداد طبقات: ۵ طبقه
  •          امکانات: زیرزمین ۲- ( مجموعه استخر ، جیم ) ، زیرزمین ۱- ( پارکینگ ، اتاق سرایدار و رختشورخانه و انباری ها و کمد فصلی)، همکف و اول ( فضاهای اقامتی) و بام سبز
  •         مجری: آقای معظمی