خانه‌ی روستایی پارت کلا

جوایز

این پروژه با زیربنایی حدود 300 مترمربع در روستایی در بخش دودانگه‌ی ساری طراحی و اجرا شد‌ه‌است. طرح، فرم، مصالح و جزئیات اجرایی این خانه با اقلیم و معماری این منطقه منطبق است.