کارشـناسی ارشد معمـاری دانشـگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکز