فودکورت باشگاه انقلاب

موقعیت قرارگیری بنا درون سایت و در ابتدای جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب ویژگیهای خاصی را برای بنا به وجود آورده است . اولویت اصلی تیم طراحی در این پروژه ، حفظ و نگهداری از حدود ۷۰ درختی بوده است که در سایت به صورت نامنظم وجود داشته اند . محدوددیت سطح اشغال برای این بنا در حدود ۴۵۰ مترمربع بوده است ، لیکن نیاز بهره بردار برای خدمات دهی به بیش از ۶۰۰ نفر پیش بینی گردیده بود . از این رو طراح تصمیم گرفت تا از فضای بام تا طبقه ء همکف نهایت استفاده را ببرد .

موقعیت

باشگاه انقلاب

مساحت

۴۵۰ مترمربع

کارفرما

آقای مهندس هومن بینا

فودکورت باشگاه انقلاب

سازه بتونی ساختمان و بهره گیری از سقف پس کشیده بتونی ( CCL) علاوه بر پوشش دادن دهانه هایی متغیر ، امکان حفظ درختان موجود در حریم ساختمان و رد شدن بدنه ء درختان از دال بتونی سقف را فراهم آورده است . استفاده از سازه ء سبک چادری بر روی بام ، علاوه بر ایجاد محیطی نیمه باز و مسقف ، دید مناسب و کاملی را به سمت زمین گلف محموعه در حین صرف غذا فراهم آورده است.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، نغمه عزیزی ، مریم حسینیون ، صادق دادخواه
  •          امکانات:  کافی شاپ و پنج غرفه فروش اغذیه در قسمت سرپوشیده و میزهای سرو غذا در فضای روباز
  •          مجری:  آقای مهندس هومن بینا

فودکورت ورزشگاه انقلاب

موقعیت قرارگیری بنا درون سایت و در ابتدای جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب ویژگیهای خاصی را برای بنا به وجود آورده است . اولویت اصلی تیم طراحی در این پروژه ، حفظ و نگهداری از حدود ۷۰ درختی بوده است که در سایت به صورت نامنظم وجود داشته اند . محدوددیت سطح اشغال برای این بنا در حدود ۴۵۰ مترمربع بوده است ، لیکن نیاز بهره بردار برای خدمات دهی به بیش از ۶۰۰ نفر پیش بینی گردیده بود . از این رو طراح تصمیم گرفت تا از فضای بام تا طبقه ء همکف نهایت استفاده را ببرد .

کارفرما: آقای مهندس هومن بینا

موقعیت:  باشگاه انقلاب

مساحت:  ۴۵۰ مترمربع

فودکورت ورزشگاه انقلاب

سازه بتونی ساختمان و بهره گیری از سقف پس کشیده بتونی ( CCL) علاوه بر پوشش دادن دهانه هایی متغیر ، امکان حفظ درختان موجود در حریم ساختمان و رد شدن بدنه ء درختان از دال بتونی سقف را فراهم آورده است . استفاده از سازه ء سبک چادری بر روی بام ، علاوه بر ایجاد محیطی نیمه باز و مسقف ، دید مناسب و کاملی را به سمت زمین گلف محموعه در حین صرف غذا فراهم آورده است.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، نغمه عزیزی ، مریم حسینیون ، صادق دادخواه
  •          امکانات:  کافی شاپ و پنج غرفه فروش اغذیه در قسمت سرپوشیده و میزهای سرو غذا در فضای روباز
  •          مجری:  آقای مهندس هومن بینا