☰  MENU

مرمت و احيای خانه توفيقی زنجان (۱۳۷۷)

طرح مرمت و احیای خانه‌ی توفیقی (نخستین شهردار زنجان در دوره‌ی پهلوی اول) در سال 1377 تهیه و به‌صورت فشرده در مدت زمان حدود شش ماه اجرا شد. این پروژه شامل مطالعات و شناخت، آسیب‌شناسی،…

طرح مرمت و احیای خانه‌ی توفیقی (نخستین شهردار زنجان در دوره‌ی پهلوی اول) در سال 1377 تهیه و به‌صورت فشرده در مدت زمان حدود شش ماه اجرا شد. این پروژه شامل مطالعات و شناخت، آسیب‌شناسی، طرح مرمت کالبدی، و طرح احیاء است. در طرح احیاء، برای این بنا کاربری موزه‌ی شهدا در نظر گرفته شد و بر همین اساس فضاها و دکوراسیون داخلی موردنیاز طراحی و اجرا شده‌است.

← Prev مرمتی Itemمرمت و احیای عمارت مظفری اوشان (۱۳۸۸)

Next مرمتی Item →مرمت و احیای خانقاه چلبی اوغلو سلطانيه (۱۳۷۸)